Termes i condicions

1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE

Aquests Termes i Condicions (d'ara endavant “Condicions”), regulen la prestació dels serveis oferts a través del web www.tramitakitdigital.cat titularitat de TRAMITMUS, SL (d'ara endavant, "Tramitmus"), amb domicili a C. Verge de Núria, 38, 17457 Riudellots de la Selva (Girona), inscrita al Registre Mercantil de Girona T 3212 , F 46, S 8, F GI 64385; amb número de CIF B55327035 i correu electrònic : [email protected]

Mitjançant la web www.tramitakitdigital.cat, Tramitmus ofereix als seus usuaris els seus serveis per a la tramitació de les ajudes econòmiques per a la digitalització de pimes i autònoms, ofertes per l'Entitat Pública Empresarial Red.es al Programa Kit Digital.

2. DEFINICIONS BÀSIQUES

En aquestes Condicions ens referirem a:

Kit Digital: És un programa d’ajuts econòmics per a la digitalització de pimes i autònoms. El Kit Digital està subvencionat a fons perdut pels fons europeus Next Generation . Està regulat a l' Ordre ETD/1498/2021 , de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Els ajuts que ofereix el programa s'estableixen a l'article 18 de l'Ordre ETD/1498/2021, i es distribueixen per segments de beneficiaris:

Segments de beneficiaris

Import cupó digital

Segment I. Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats

fins a 12.000 €

Segment II. Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats

fins a 6.000 €

Segment III. Petites empreses o microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació.

fins a 2.000 €

Usuari: és l'autònom o pime interessat a ser beneficiari de les subvencions per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, que s'ofereixen al programa Kit Digital.

Cupó digital: és com s'anomena el dret de cobrament de l'ajuda concedida al beneficiari al programa Kit Digital.

Tramitmus: és l'empresa que actuarà com a Representant Voluntari de l'usuari que vulgui tramitar l'obtenció de les subvencions ofertes al programa Kit Digital, davant de l'Entitat Pública Empresarial Red.es adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i de Transformació Digital i/o davant les entitats col·laboradores establertes a l'Ordre ETD/1498/2021.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

L'usuari, que ha de ser major d'edat, ha de llegir i acceptar les presents Condicions per sol·licitar a Tramitmus que l’informi sobre com demanar les subvencions ofertes al programa Kit Digital, per a això haurà de clicar a la casella d'acceptació de la Política de Privadesa i dels presents Termes i Condicions.

Addicionalment, en cas que l'Usuari compleixi els requisits per poder ser beneficiari d'un ajut i vulgui encarregar a Tramitmus que actuï com el seu representant voluntari per tramitar la seva obtenció davant de l'Entitat Pública Empresarial Red.es i/o davant de les entitats col·laboradores establertes a l'Ordre ETD/1498/2021, haurà de signar el document autoritzant Tramitmus a ser el seu representant voluntari, de conformitat amb el model que a aquest efecte estableixi Red.es, d'acord amb el que estableix l'art. 27.3 de la referida Ordre.

4. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels usuaris seran tractades per Tramitmus de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La finalitat del tractament serà informar i si escau tramitar l'obtenció de les ajudes ofertes al programa Kit Digital, podent l'usuari exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint-se a Tramitmus. A la política de privadesa d'aquesta web l'usuari trobarà informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals que realitza Tramitmus.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari s'obliga amb caràcter general a utilitzar la web i els serveis oferts per Tramitmus, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions. Tramitmus es reserva el dret de suprimir de la web qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

Les dades introduïdes per l'usuari als formularis de la web han de ser reals i certes.

En cas que l'usuari encarregui a Tramitmus la tramitació de la subvenció, s'obliga a signar el document autoritzant Tramitmus, a ser-ne el representant voluntari. L'usuari també té l'obligació de col·laborar i proporcionar tota la informació i documentació necessària per a la tramitació de la subvenció, incloent-hi tant aquella prevista en el moment inicial de la sol·licitud, com l'addicional que pugui ser requerida per a la tramitació de l'ajut. Sense aquesta informació Tramitmus no podrà tramitar la sol·licitud d’ajut o subvenció. L'Usuari es compromet a garantir que la informació i la documentació facilitada a Tramitmus és certa i sense errors.

La informació i documentació haurà de ser facilitada a Tramitmus en el termini previst per al lliurament que aquesta comuniqui a l'Usuari, i en particular, aquest termini no es podrà estendre més enllà de dos dies abans de la data final per a presentacions de sol·licituds de l'ajut.

En la prestació dels seus serveis Tramitmus col·labora amb un gestor administratiu col·legiat per realitzar els tràmits de la subvenció, per la qual cosa l'usuari accepta que les dades siguin comunicades a aquest gestor amb l'única finalitat de realitzar aquests tràmits.

En cas que l' usuari obtingui el cupó digital, aquest accepta que Tramitmus comuniqui les seves dades a Agents Digitalitzadors adherits al programa, perquè puguin oferir-li  les solucions de digitalització que pugui contractar amb aquest cupó.

6. OBLIGACIONS DE TRAMITMUS

Tramitmus s'obliga a informar a l'usuari que els ho hagi sol·licitat sobre els requisits per poder optar a una subvenció al programa Kit Digital.

Tramitmus també s'obliga a actuar com a representant voluntari de l'usuari que a aquest efecte li hagi autoritzat, davant de l'Entitat Pública Empresarial Red.es adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i de Transformació Digital i/o davant de les entitats col·laboradores establertes a l'Ordre ETD/ 1498/2021, encarregant-se de gestionar la tramitació de la subvenció, obligant-se a iniciar els tràmits quan s'obri la convocatòria corresponent per al segment de beneficiaris a què pertanyi l'usuari.

Tramitmus es posarà en contacte amb l'usuari per informar-lo de l'aprovació, o de la no aprovació, de la concessió de la subvenció, una vegada Red.es hagi dictat la resolució corresponent.

7. COSTOS

La tramitació de l'obtenció de la subvenció per a l'usuari serà realitzada per Tramitmus en representació d'aquest de forma gratuïta, amb independència que a l'usuari se li atorgui o no la subvenció.

8. RESPONSABILITATS

Tramitmus no assumirà cap responsabilitat en cas que Entitat Pública Empresarial Red.es no concedeixi la subvenció a l'usuari.

Si per raons externes a Tramitmus, aquesta no pogués tramitar la subvenció n'informarà l'usuari perquè aquest la tramiti directament, sense que això suposi cap responsabilitat per a Tramitmus.

9. SERVEI D'ATENCIÓ A L'USUARI

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació, l'usuari pot enviar una comunicació a Tramitmus mitjançant l'adreça de correu electrònic [email protected]

10. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquella clàusula o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions.

11. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació amb el programa Kit Digital o aquestes Condicions, haurà de fer-se per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya i especialment d'acord amb l' Ordre ETD/1498/2021 , de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU ( Programa Kit Digital).

Per dilucidar qualsevol controvèrsia sorgida entre l'usuari i el Tramitmus seran competents els Jutjats i Tribunals de Girona.

13. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia conforme a l'art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA